Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
25
Feb

Zámer obce Bijacovce previesť vlastníctvo majetku obce KN - C p. č. 39 k. ú. Bijacovce Zastavané plochy a nádvoria na Janu Vaľkovú, Bijacovce č. 79 spôsobom podľa § 9 ods. 8 písm. e) zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

Obec Bijacovce v súlade s § 9 ods. 8 písm. e) zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer previesť vlastníctvo majetku obce:

parcelu KN-C 39, okres Levoča, obec Bijacovce, katstrálne územie Bijacovce, o výmere 132 m2,

 

 

zastavané plochy nádvoria, pozemok na ktorom je stavba rodinný dom s. č. 79

 

 

 

na Janu Vaľkovú bytom Bijacovce 79, 053 06 Bijacovce spôsobom podľa citovaného

 

 

zákonného ustnovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

 

 

Pri prevode vlstníctva majetku obce sa podľa § 9 ods. 8 zákon č. 138/1991 Zb. o majetku

 

obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) nepoužijú ustnovenia

 

§ 9 odsekov 1 ž 7 zákon o majetku obcí. Podľa § 9 ods. 8 písm. e) zákon o majetku

 

obcí s ustnovenia § 9 odsekov 1 ž 7 zákon o majetku obcí nepoužijú v prípadoch

 

hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou

 

väčšinou všetkých poslancov.

 

 

 

Vo vzťahu k predmetným nehnuteľnostiam s prípadom hodným osobitného zreteľa v súlade

 

so zákonom o majetku obcí rozumie skutočnosť, že prevodom majetku obce sa prispeje k

 

účelnejšiemu využívaniu iného majetku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov

 

 

s ohľdom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb, pričom nemož

 

no rozumne očkávať účelne nadobudnutie predmetných nehnuteľností a inou osobou ako

 

Janou Vaľkovou, bytom Bijacovce 79, 053 06 Bijacovce s ohľadom na vlastníctvo

 

nehnuteľnosti – rodinný dom na uvedenej parcele a susediacich nehnuteľností.

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Mgr. Ján Pivovarniček

                strosta obce

 

 

 

 

 

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.