Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
07

Voľby


do orgánov samosprávnych krajov

 

 

 

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

 

Informácie pre voliča

 

Oznámenie elektronickej adresy na doručovanie oznámena o delegovaní člena a náhradníka

do okrskovej volebnej komisie

 

Oznámenie o vytvorení volebného okrsku a volebnej miestnosti

 

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

 

 

Informácie pre voliča

I

 

Dátum a čas konania volieb

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

 

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

 

II

 

Právo voliť

 

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,


      ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt


      vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ

samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

 

Prekážkou práva voliť je

 

zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

 

výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

III

 

Právo byť volený

 

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt

v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň

volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania

volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 

výkon trestu odňatia slobody,

 

právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

 

pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

 

Spôsob hlasovania

 

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov


       je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením

občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie

lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a

prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a

obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

 

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi,

ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie

neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel

kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo

volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

 

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do

zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení

osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne

upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích

lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo

písaťa oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru

určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok

a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej

volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do

volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

 

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať

obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len

v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

 

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na

odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu

bude uložená pokuta 33 eur.

 

 

Oznámenie elektronickej adresy na doručovanie oznámena o delegovaní člena a náhradníka

                                                 do okrskovej volebnej komisie

 

V zmysle zákona 303/2001 Z.z. O voľbách do orgánov samosprávnych krajov a niektorých zákonov obec Bijacovce v zastúpení starostom obce Mgr. Jánom Pivovarničkom

O Z N A M U J E

elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 04. novembra 2017

 

 

 

Oznámenie o vytvorení volebného okrsku a volebnej miestnosti

 

 

V zmysle zákona 303/2001 Z.z. O voľbách do orgánov samosprávnych krajov a niektorých zákonov obec Bijacovce v zastúpení starostom obce Mgr. Jánom Pivovarničkom

V Y T V Á R A

v obci Bijacovce jeden volebný okrsok číslo 1, na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov pre voľby do samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať v sobotu dňa 04. novembra 2017 v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod.

U R Č U J E

volebnú miestnosť, ktorou bude zasadačka obecného domu v Bijacovciach č. 7

 

 

                  Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

 

V zmysle § 9 ods. 2 písm. d) zákona 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a niektorých zákonov v znení platných predpisov

v y m e n ú v a m

Mgr. Evu Pavluvčíkovú, Bijacovce č. 114 za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie na odovzdávanie hlasovacích lístkov a sčítanie hlasov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 04. novembra 2017.

 

Mgr. Ján Pivovarniček

starosta obce

 

 

 

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.