Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
05

Obec Bijacovce v súlade s § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje podmienky obsadenia voľného pracovného miesta na Obecnom úrade v Bijacovciach

 

voľné pracovné miesto: O P R A V Á R - U D R Ž B Á R

 

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 

 • minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené výučným listom

 • spôsobilosť samostatne obsluhovať nízkotlakové plynové kotly

 • spôsobilosť obsluhovať pracovné stroje a zariadenia

 • spôsobilosť pre údržbu elektrických zariadení

 • schopnosť prác vo výškach

 • spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilnosť, komunikatívnosť

 • osobné a morálne predpoklady na vykonávanie funkcie

 • zdravotná spôsobilosť a bezúhonnosť

 • vodičský preukaz skupiny B výhodou

 

Charakteristika pracovného miesta:

 

 • bežná oprava a údržba obecných budov

 • oprava a údržba sanitárnych zariadení obecných budov

 • obsluha plynových zariadení

 • údržba verejných priestranstiev v obci

 • oprava a údržba elektrických zariadení

 • oprava a údržba pracovných strojov a prístrojov a spôsobilosť na prácu s nimi

 • murárske, maliarske, stolárske, vodoinštalačné práce

 

Zoznam dokladov, ktoré sú súčasťou žiadosti o prijatie na uvedenú pozíciu:

 

 • doklad o dosiahnutom vzdelaní

 • štruktúrovaný životopis

 • osvedčenie o spôsobilosti obsluhovať nízkotlakové plynové kotly

 • osvedčenie o spôsobilosti pracovať s elektrickými zariadeniami podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. - minimálne vrámci § 22 uvedenej vyhlášky

 • doklad o spôsobilosti obsluhovať pracovné stroje a zariadenia

 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok

 

Finančné ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov - platová trieda 5

 

Termín nástupu: 01. júla 2017

Písomné žiadosti o prijatie na uvedené pracovné miesto vrátane požadovaných dokladov je potrebné poslať alebo osobne doručiť na adresu Obec Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 7.

 

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.