Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
18
Mar

Obec Bijacovce zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o

delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie re voľby do Európskeho parlamentu, vyhlásené na deň 25.mája 2019

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 
15
Mar

Obec Bijacovce

053 06 Bijacovce č. 7

.

Obec Bijacovce v súlade s § 18a zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva číslo 2/ A zo dňa 14.03.2019 vyhlasuje výberové konanie na funkciu

.

H L A V N Ý K O N T R O L Ó R O B C E

.

výberové konanie sa uskutoční dňa 25. 04. 2019

na obecnom úrade v Bijacovciach

.

Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

 • spôsobilosť na výkon činností v plnom rozsahu § 18d , § 18e a §18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 • spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilnosť, komunikatívnosť

 • osobné a morálne predpoklady na vykonávanie funkcie

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 • bezúhonnosť

 • užívateľské ovládanie PC

.

Charakteristika pracovného miesta:

 • kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce ako aj majetkovými právami obce a organizácii v jej zriaďovateľskej pôsobnosti

.

Zoznam dokladov, ktoré sú súčasťou prihlášky o prijatie na uvedenú pozíciu:

 • písomnú prihláška

- náležitosti písomnej prihlášky: meno, priezvisko, bydlisko,kontaktné údaje – telefón, email

 • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe

 • úradne overenú kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

.

Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra:

 • výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Bijacovce je stanovený v rozsahu 30 % pracovného úväzku

.

Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra:

 • deň nástupu do práce t. j . 01.05.2019

.

Finančné ohodnotenie hlavného kontrolóra:

 • hlavný kontrolór obce bude odmeňovaný podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

.

Spôsob voľby hlavného kontrolóra a jej priebeh:

 • voľba hlavného kontrolóra Obce Bijacovce sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach dňa 25.04.2019

 • posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov, ktoré vykoná obecné zastupiteľstvo

 • procesu voľby hlavného kontrolóra predchádza prezentácia jednotlivých kandidátov

 • kandidáti sa prezentujú v abecednom poradí, pričom každý kandidát má právo na svoju prezentáciu v časovom rozsahu maximálne 10 minút

 • poslanci OZ môžu po prezentácii kandidáta klásť danému kandidátovi otázky súvisiace s funkciou hlavného kontrolóra

 • voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční verejným hlasovaním

 • na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov

 • pri voľbe sa postupuje v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

.

Písomnú prihlášku je potrebné zaslať v zalepenej obálke z označením „Výberové konanie - kontrolór obce – neotvárať“.

.

Písomné prihlášky do výberového konania vrátane požadovaných dokladov je potrebné doručiť osobne alebo poštou najneskôr do 12. 04.2019 do 12.00 hodiny na adresu:  Obec Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 7, rozhodujúca bude pečiatka doručovacej pošty na obálke.

.

v Bijacovciach 15. marca 2019................................... Mgr. Ján Pivovarniček starosta obce

 
25
Feb

Zámer obce Bijacovce previesť vlastníctvo majetku obce KN - C p. č. 39 k. ú. Bijacovce Zastavané plochy a nádvoria na Janu Vaľkovú, Bijacovce č. 79 spôsobom podľa § 9 ods. 8 písm. e) zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

 
19
Feb

 

Obec Bijacovce sa zaraďuje do príslušnej sadzby za rok 2019, v zmysle výpočtu podľa prílohy č. 2  k zákonu č. 329/2018 Z.Z., za účelom platenia poplatku za uloženie odpadu a skládku odpadov

 

16,87 %

 

Položka Úroveň vytriedenia
komunálneho odpadu x (%)
Sadzba za príslušný rok v eurách x t
2019
1 X ≤ 10 17
2 10 < X ≤ 20 12
3 20 < X ≤ 30 10
4 30 < X ≤ 40 8
5 40 < X ≤ 50 7
6 50 < X ≤ 60 7
7 X > 60 7
 
15
Feb

Voľby
do Európskeho parlamentu
na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

 
21
Jan

 

Voľby
prezidenta Slovenskej republiky

 

Informácie pre voliča

 

 
12
Nov

 

Výsledky komunálnych volieb konaných 10.11.2018 

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov

670

Počet voličov

422

Kandidáti na starostu obce:

1.  Pavol Farkašovský

31 hlasov

2.  Ján Pivovarniček, Mgr.

194 hlasov

3.  Václav Šefčík

182 hlasov

   

Kandidáti na poslancov Obecného zastupiteľstva:

1. Michal Lepeták

230 hlasov

2. Ing. Bohuš Dzugas

 214 hlasov

3. Adrián Franko

199 hlasov

4. Ing. Ján Novák

199 hlasov

5. Ľubomír Zajac  

188 hlasov

6. Jozef Tejbus

184 hlasov

7. Dušan Pavluvčík

167 hlasov

 

 

8. Bc. Mária Krupová

166 hlasov

9. Mgr. Zuzana Zajacová

163 hlasov

10.Mgr. Mária Pavluvčíková

152 hlasov

11.MVDr. Jozef Pentrák

149 hlasov

12. Bc. Ján Seman

149 hlasov

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 2

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.